NASZE STANDARDY

Szanujemy i przestrzegamy standardów dotyczących praw człowieka oraz standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektujemy i realizujemy przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dbamy, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami.

Przestrzegamy zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, osobiste preferencje, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.

Gwarantujemy wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Przestrzegamy zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, mobbingu, zaś miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

Pracownicy

Szanujemy i przestrzegamy standardów dotyczących praw człowieka oraz standardów pracy, traktując je jako fundamentalne i powszechne. Respektujemy i realizujemy przepisy prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny, a także dbamy, by pracownicy zawsze byli traktowani zgodnie z mającymi zastosowanie wymogami.

Przestrzegamy zakazu dyskryminacji ze względu na: rasę, status społeczny, pochodzenie etniczne, religię, osobiste preferencje, upośledzenie, inwalidztwo, płeć, związek lub przynależność polityczną, wiek czy stan cywilny.

Gwarantujemy wolność poglądów, sumienia i religii oraz swobodę przekonań i wypowiedzi.

Przestrzegamy zakazu pracy dzieci poniżej 16 roku życia, pracy przymusowej, stosowania kar cielesnych, przymusu psychicznego i fizycznego oraz znieważania, a także zakazu dotyczącego molestowania seksualnego, mobbingu, zaś miejsce pracy uznaje za wolne od tego typu praktyk.

Klienci

Przy współpracy z naszymi Klientami, mając na uwadze zaspokojenie w pełni ich oczekiwań, kierujemy się uzyskaniem jak najlepszej/skutecznością naszych działań i kompleksowo realizujemy działania by osiągnąć założone cele naszych klientów.

Mając na uwadze odpowiedzialność za sukcesy klientów oraz szacunek i otwartość na ich potrzeby dokładamy starań, by zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo naszych produktów od fazy projektu poprzez produkcję i sprzedaż do fazy wsparcia po sprzedaży. 
Nasze produkty realizujemy zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami oraz działamy zgodnie z wszelkimi obwiązującymi regulacjami w sprawie jakości i bezpieczeństwa produktów i usług.

Gwarantujemy wysoką jakość obsługi po sprzedaży - zapewniamy wysoki standard usług serwisowych dla zapewnienia pełnej satysfakcji klientów.

Nie prowadzimy działalności, która wymagałaby od nas zaangażowania się w nieetyczne lub nielegalne praktyki i nie podejmujemy współpracy, jeżeli wymaga to od nas wręczenia lub przyjęcia łapówki.

Utrzymujemy w tajemnicy zastrzeżone informacje uzyskane od klienta.

Kontrahenci

Uważamy, że stosunki pomiędzy firmą i kontrahentami powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu.

Zobowiązujemy się do zapłaty za wykonaną usługę lub dostarczony towar w terminie i zgodnie z zawartą umową.

Deklarujemy, że siła finansowa Firmy będzie wykorzystywana z umiarem. 
Traktujemy jako poufne informacje dotyczące stosunków pomiędzy Firmą a kontrahentami.

Konkurencja

Uczciwie współzawodniczymy z konkurentami i nie podważamy ich reputacji.

W kontaktach z konkurencją unikamy sytuacji umożliwiających przekazanie poufnych informacji dotyczących Firmy.

Nie pozyskujemy informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi. 
Nie stosujemy restrykcyjnych praktyk handlowych, niezgodnych z prawem.

Powiązania z władzami i lokalnymi społecznościami

Zobowiązujemy się aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym - służyć społeczności poprzez działalność korzystną dla Firmy i społeczności oraz zapewnianie korzystnych możliwości zatrudnienia i dobrych warunków pracy.

Deklarujemy, że podczas realizacji celów będziemy brać pod uwagę interesy całego otoczenia, starając się uwzględnić zarówno interes krajowy, jak i lokalny.

Wspieramy w miarę możliwości społeczność lokalną, zaś ewentualne dotacje na cele charytatywne będą przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.

Środowisko naturalne

Kierujemy się w swojej działalności wysokim stopniem odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Dbamy o ochronę środowiska, a zasoby naturalne użytkujemy w sposób odpowiedzialny. W związku z powyższym:

  • staramy się, aby cykl produkcyjny, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin i hałasu mieściły się w wyznaczonych standardach,
  • analizujemy efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska,
  • przeprowadzamy regularne przeglądy oddziaływania firmy na środowisko,

Związki biznesu z polityką

Zobowiązujemy się do działania z pełnym poszanowaniem dla prawa, realizowanego przez demokratycznie powołane władze lokalne, regionalne i ogólnokrajowe.

Nie wspieramy działalności politycznej opartej na krzewieniu nienawiści, uprzedzeń oraz dyskryminacji wobec określonych grup lub osób.

Nie traktujemy w sposób szczególnie uprzywilejowany polityków i przedstawicieli władzy.

Zagadnienia związane z międzynarodowym biznesem

Zobowiązujemy się do przestrzegania panującego w innych krajach prawa i mieszkającej w nim społeczności.

Zobowiązujemy się do respektowania tradycji i kultury każdego kraju, w którym działamy.

Będziemy działać odpowiedzialnie w zakresie międzynarodowego handlu, zgodnie z uznanymi przez Polskę porozumieniami.

Gromadzenie informacji

Gromadzimy informacje biznesowe w sposób etyczny i zgodny z prawem.

Informację biznesową traktujemy jako dostarczającą nam ważnej wiedzy pozwalającej na wysoką jakość obsługi naszych klientów oraz efektywne konkurowanie na rynku stąd uważamy, że wszelkie informacje biznesowe należące lub będące w posiadaniu Firmy są i muszą być chronione oraz muszą być odpowiednio wykorzystane.

Chronimy informacje poufne spółki MDJ Electronic i szanujemy poufność informacji innych pomiotów.

Poufne i zastrzeżone informacje mogą zostać nam udostępnione przez naszych klientów, dostawców i innych. Przestrzegamy poufności udostępnionych nam informacji oraz mamy obowiązek używać informacji należących do innych: klientów, partnerów biznesowych, we właściwy sposób. 
Wykorzystujemy poufne informacje jedynie do celów biznesowych, chronimy je przed niewłaściwym ujawnieniem lub użyciem i pozbywamy się ich zgodnie z procedurami firmy.

Ujawniamy informacje innym osobom jedynie wtedy, jeżeli zajdzie potrzeba biznesowa lub uzyskano autoryzację, w zależności od tego, jak bardzo są one wrażliwe.

Ujawniamy informacje stron trzecich jedynie po uzyskaniu od nich zgody.

Przechowujemy i pozbywamy się poufnych informacji stron trzecich zgodnie z warunkami odpowiednich umów o poufności.

Wykorzystujemy własność intelektualną stron trzecich, taką jak artykuły chronione prawem autorskim, nazwy znaków towarowych i inne informacje wymagające otrzymania licencji, zgodnie z odpowiednimi wskazówkami i ograniczeniami.